Περιβαλλοντική Πολιτική

 

Η περιβαλλοντική πολιτική της SovimoHellas S.A, αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της Διοίκησης να λειτουργεί µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον και στους κοινωνικούς εταίρους της. Η πολιτική της εταιρίας επιδιώκει πολύ περισσότερα από αυτό που προσφέρει ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: 

Επιδιώκει την προώθηση περιβαλλοντικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας, τόσο από τη Διοίκηση, όσο και από όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους και απαιτεί, όχι απλώς τη συμμόρφωση µε τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, αλλά, όπου αυτό είναι εφικτό, την υπέρβασή τους.

 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρίας μας στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές, πάνω στις οποίες έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 

Συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία 

Η λειτουργία να είναι απολύτως συμβατή με την υπάρχουσα περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νομοθεσία και να τηρούνται πάντα τα όρια εκπομπών της περιβαλλοντικής μας άδειας. 

 

Υπεύθυνη λειτουργία

Να έχουμε πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας και να λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ελαχιστοποίησής τους, όπως και μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών συμβάντων.

 

Συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρίες

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση) να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες και να ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Συνεχής βελτίωση

Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας.

 

Διαφάνεια

Συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους συνεργάτες, κρατικούς ή μη κρατικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της.

 

Εκπαίδευση

Το προσωπικό της εταιρίας ενημερώνεται, ευαισθητοποιείται και συμμετέχει ενεργά στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι στόχοι της εταιρίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συμμετοχή κάθε εργαζόμενου.

 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

Μέσω του ΣΠΔ υλοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας αποτελεσματικά προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, δημιουργίας μηχανισμών βελτίωσης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.

 

Η Δέσμευσή μας

 

Δεσμευόμαστε ότι η επιχειρηματική μας ανάπτυξη σέβεται το περιβάλλον και φροντίζει για την τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι ενέργειες που αποδεικνύουν τη δέσμευση της εταιρίας στον περιβαλλοντικό πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:

 

Η λειτουργία Τμήματος Περιβάλλοντος, στελεχωμένου με εξειδικευμένο προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρίας.

 

Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, με την εφαρμογή πρότυπης οργάνωσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βασισμένης σε διεθνή πρότυπα.

 

Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των παραμέτρων που μπορεί να  επηρεάσουν το περιβάλλον, από το αρμόδιο προσωπικό της εταιρίας, καθώς και η επέμβασή του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών της κείμενης νομοθεσίας.

 

Η χρησιμοποίηση ειδικών συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών, αέριων ή υδατικών, στο περιβάλλον.

 

Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ανακύκλωσης και αξιοποίησης υποπροϊόντων, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και να ελαχιστοποιείται, αντίστοιχα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Η διατμηματική οργάνωση της ανακύκλωσης χαρτιού, ξυλοκιβωτίων, πλαστικών, συσσωρευτών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, μεταλλικών μερών συσκευασίας και ελαστικών.

 

Η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004, που διασφαλίζει τη συστηματική προσπάθεια της εταιρίας για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής της.

Powered by: irlad.net